Huisartsen 
de Nije Veste

Privacyreglement en klachtenregeling

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

– Huisartsen van de Nije Veste is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

– voor zorgverlening;
– voor doelmatig beheer en beleid;
– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
– Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
– U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
– Alle medewerkers binnen Huisartsen van de Nije Veste hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
– Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening
– Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Huisartsen van de Nije Veste. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal twintig jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsen van de Nije Veste is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsen van de Nije Veste hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsen van de Nije Veste wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

De regio-organisatie Huisartsen Eemland ondersteunt onze praktijk met diverse diensten zoals de verwerking van declaraties voor verleende zorg, managementinformatie, kwaliteit en technische ondersteuningen. Huisartsen Eemland verwerkt voor deze diensten uw persoonsgegevens.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. 

Privacyreglement Gezondheidscentra Nijkerk

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is een overkoepelende organisatie van eerstelijns zorgverleners in Nijkerk. Wij verwerken diverse persoonsgegevens van onze cliënten. Dit is nodig voor een goede medische behandeling en financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Binnen ons centrum werken meerdere zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. Dat zijn allemaal zelfstandige praktijken met hun eigen systemen en patiëntdossiers.
Dat betekent dat bij elke discipline waar u onder behandeling bent, of bent geweest, u een eigen dossier heeft. De zorgverlener van de desbetreffende discipline is verantwoordelijk voor dit dossier.

Stichting GC Nijkerk en de bij haar aangesloten zorgverleners verwerken uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

  • Voor zorgverlening
  • Voor kwaliteitsdoeleinden
  • Voor wetenschappelijk onderzoek en evaluaties (de gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele personen)

Uw gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden en alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling.

Wij verplichten ons om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en deze op een correcte wijze en volgens de geldende wetgeving te behandelen. Wij en alle bij ons aangesloten zorgverleners verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Wet bescherming persoonsgegevens beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken om op een goede manier om te gaan met deze informatie. Naast deze algemene privacywet zijn er aparte regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere in de WGBO.

Onderzoek

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Stichting GC Nijkerk kent een strikt privacybeleid omtrent het aanleveren van persoonsgegevens. De onderzoekinstellingen ontvangen geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen meer informatie opvragen over de onderzoeken en ook een eventuele bezwaar laten registreren via het contactformulier op deze website.

Beveiliging en veiligheidsmaatregelen

Alle medewerkers van GC Nijkerk alsook van de zelfstandige praktijken zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang, alleen bevoegden hebben toegang tot uw gegevens. Tevens worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is voor een goede zorgverlening. Medische gegevens worden 15 jaar, conform de wettelijke termijn, bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Telefonie

Wij houden van alle ingaande en uitgaande telefoongesprekken telefoonlijsten bij met informatie over datum, tijdstip, duur, wachttijd en nummer. Daarnaast kunnen gesprekken worden opgenomen voor leerdoeleinden. De opgenomen gesprekken en telefoonlijsten worden maximaal 3 maanden bewaard.

Landelijk Schakelpunt (LSP)

De zorgverleners (huisartsen, apothekers, medisch specialisten) maken gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in hun regio: de zorginfrastructuur van het LSP. Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand, ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Als u toestemming geeft, registreert uw huisarts of apotheek dit in uw dossier. Daarna meldt hij bij het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw gegevens opvragen via het LSP. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Als u nog geen toestemming hebt gegeven of uw toestemming intrekt, zijn uw medische gegevens niet beschikbaar via het LSP. Zorgverleners die gebruikmaken van het LSP, zoals een apotheek, een waarnemend huisarts (of in de toekomst de medisch specialist), kunnen bepaalde medische gegevens over u opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Zij zien dan uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Daarnaast kunnen ze een overzicht zien van de medicijnen die u gebruikt.

Zorgverleners krijgen alleen toegang tot het LSP als zij gebruik maken van een UZI-pas. De UZI-pas bevat de elektronische identiteit van de pashouder en de relatie van de pashouder met de abonnee (huisartsenpraktijk). Het is net als het regulier paspoort een belangrijk en persoonsgebonden ‘waardedocument’.

Internet

Bij Stichting Gezondheidscentra Nijkerk  hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de disclaimer en cookiebeleid.

Uw rechten

U heeft rechten ten aanzien van uw medisch dossier alsook uw persoonlijke informatie. U heeft recht:

  • Om te weten of wij persoonsgegevens van u verwerken en met welke doeleinden.
  • Op inzage in en een kopie van alle gegevens die zijn verwerkt en verzameld, behoudens persoonlijke aantekeningen van de zorgverlener/huisarts.
  • Op veranderen, aanvullen of verwijderen van uw gegevens.
  • Op vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).

Rechten ouders

Ouders hebben in beginsel recht op informatie over de gezondheidstoestand en de behandeling van hun minderjarige kind. Dit hangt vooral samen met het feit dat zij toestemming moeten geven voor de behandeling van dat kind. Hiervoor is nu eenmaal relevante informatie nodig. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) onderscheidt echter een aantal situaties waarin voor de behandeling van een minderjarig kind géén toestemming van ouders is vereist.
Het betreft de volgende situaties:

  • spoedgevallen;
  • als het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam wordt geacht;
  • als het kind tussen de 12 en 16 jaar is en niet behandelen kennelijk ernstig nadeel voor het kind zou opleveren en/of het kind de behandeling, ondanks de weigering van de ouders, weloverwogen wenst.

In een spoedgeval worden ouders achteraf geïnformeerd. In de andere twee gevallen valt de basis onder het recht op informatie van de ouders weg en hoeven de ouders dus niet te worden geïnformeerd. Daarnaast kan de hulpverlener in uitzonderingsgevallen afzien van informatieverstrekking aan ouders op grond van ‘goed hulpverlenerschap’, bijvoorbeeld als het kind daar uitdrukkelijk om vraagt of als het informeren van de ouders duidelijk in strijd is met het belang van het kind. Gedacht kan ook worden aan de situatie dat de behandeling van het kind verband houdt met de problematische relatie met de ouders (bijvoorbeeld in geval van een psychiatrische behandeling) en informatieverstrekking aan de ouders een goede behandelrelatie in de weg zou staan.

Gezag één ouder

Na echtscheiding behouden beide ouders gelijke bevoegdheden over hun kinderen, tenzij de rechter het gezag slechts aan een van de ouders heeft toegewezen. De niet met het gezag belaste ouder heeft dan een recht op informatie over de kinderen met een beperktere strekking en omvang.
Maatgevend is dan dat die ouder zich op grond van die informatie een algemeen beeld moet kunnen vormen over de staat van opvoeding en gezondheid van de kinderen.

Vragen of klachten

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw medisch dossier kunt u terecht bij uw zorgverlener. Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling kunt u dit aangeven bij uw zorgverlener.

Voor alle overige vragen of klachten met betrekking tot uw rechten en gegevens kunt u terecht bij de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk.

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
033 – 7210504
info@gc-nijkerk.nl