Fysiotherapie de Nije Veste

Klachten en privacyreglement

Klachten en privacyreglement

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat uw fysiotherapeut er alles aan doet om de behandeling en het contact met u zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste direct kenbaar maken aan uw eigen therapeut. Wellicht kunt u samen tot een oplossing komen. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u eventueel contact opnemen met één van de praktijkeigenaren.

Hebt u een klacht over uw fysiotherapeut, en lukt het niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Uw klacht wordt dan door een onafhankelijke commissie behandeld.

Hoe deze procedure in zijn werk gaat staat beschreven op www.defysiotherapeut.com.

Wij willen benadrukken dat een klacht door ons niet gezien wordt als een bedreiging, maar als een kans onze service en dienstverlening verder te verbeteren.


Privacyreglement

Fysiotherapie De Nije Veste verwerkt diverse persoonsgegevens van haar cliënten. Voor een optimale behandeling worden bijzondere persoonsgegevens (BSN, relevante medische gegevens) geregistreerd. Voor identificatie en financiële afhandeling worden persoonsgegevens (NAWE, verzekeringsgegevens) geregistreerd. Zonder deze gegevens kan door ons geen behandeling worden gegeven.

Wij verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor zorgverlening
  • Voor doelmatig beheer en beleid
  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting (alleen na schriftelijke toestemming en altijd anoniem)

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Wij hechten er groot belang aan vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan, op een correcte wijze en volgens de geldende wetgeving. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De AVG beschermt de privacy en persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken op een goede manier met deze informatie om te gaan. Naast de AVG zijn er aparte regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan in de WGBO.

Beveiliging en veiligheidsmaatregelen
Persoonsgegevens worden vastgelegd in een dossier in een digitale omgeving, die beveiligd is tegen onbevoegde toegang. Behalve de behandelend fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.

Gegevens van cliënten worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Wanneer het voor (wetenschappelijk) onderzoek van belang is dat gegevens wél tot personen herleidbaar zijn, zullen deze pas mogen worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer de cliënt daarvoor toestemming heeft verleend.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Medische gegevens moeten volgens de wet minstens 15 jaar worden bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Telefonie
Wij registreren alle ingaande en uitgaande telefoongesprekken, met informatie over telefoonnummer, datum, tijdstip, duur en wachttijd. Daarnaast worden gesprekken soms opgenomen voor leerdoeleinden. De opgenomen gesprekken en registraties worden maximaal 3 maanden bewaard.

Internet
Fysiotherapie De Nije Veste hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van haar website. Op de website zijn een disclaimer en ons cookiebeleid te vinden.

Rechten van de cliënt
Al onze cliënten hebben rechten ten aanzien van hun persoonlijk dossier als ook de persoonlijke informatie. Er bestaat het recht:

  • te weten of en welke eigen persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden
  • op inzage in en een afschrift (kopie) van de eigen gegevens die zijn verwerkt
  • op veranderen, aanvullen of verwijderen van de eigen gegevens
  • op vernietiging van het eigen dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden)

Wie gebruik wil maken van bovengenoemde rechten, kan dit mondeling of via het contactformulier op onze website kenbaar maken. Belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor).

Indien de praktijk niet op de juiste manier met persoonsgegevens omgaat, kan dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar gemaakt worden. Zie daarvoor de praktijkbrochure e/o de klachtenregeling.